Zvýšení konkurenceschopnosti firmy LEGRO CONSULT s.r.o., LEGRO PLUS s.r.o. a AUDISO s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců

Informace o projektu

Společnost LEGRO CONSULT s.r.o. realizuje projekt s názvem Zvýšení konkurenceschopnosti firmy LEGRO CONSULT s.r.o., LEGRO PLUS s.r.o. a AUDISO s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců, reg. číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01753, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců.

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců firmy LEGRO CONSULT s.r.o., LEGRO PLUS s.r.o. a AUDISO a.s.. zaměřených zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, rozšiřováním jejich odborné způsobilosti a tím rovněž dosažení zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých společností.

Firma LEGRO CONSULT s.r.o. se pohybuje v oblasti poradenství pro podnikatele. Toto odvětví se neustále vyvíjí, což je však doprovázeno také vzrůstající konkurencí, a tudíž i zvýšeným nárokem na vzdělání jednotlivých zaměstnanců. Vedení firmy si uvědomuje, že další rozvoj firmy a její úspěch v silném konkurenčním prostředí podobně zaměřených firem je možný jen tehdy, budou-li ve firmě působit vysoce kvalifikovaní a dostatečně motivovaní pracovníci. Toto je jedna z hlavních priorit, kterou vedení firmy uplatňuje. Proto firma dlouhodobě vytváří svým zaměstnancům podmínky pro jejich kvalifikační růst tím, že realizuje program rozvoje zaměstnanců, který vychází z podnikové strategie. Je nutné neustále zvyšovat kvalifikaci a dovednosti vlastních zaměstnanců. Prohloubení, rozšíření a udržení kvalifikace zaměstnanců je nutné vzhledem k neustále se vyvíjejícímu trhu, na kterém společnost působí. Z důvodu stále narůstajících požadavků na zaměstnance, jejich schopnosti a uplatnění se na trhu práce, byl ve firmě proveden Personální audit, pomocí něhož byly definovány silné a slabé stránky firmy a zároveň se zaměstnanci mohli sami vyjádřit, zda mají zájem o svůj profesní rozvoj a zvýšení kompetencí pomocí dalšího vzdělávání. Na základě tohoto auditu byl připraven vzdělávací program, který byl sestaven podle potřeb jednotlivých zaměstnanců.  Na základě provedeného personálního auditu, byly stanoveny slabé stránky jednotlivých zaměstnanců a byl navržen vzdělávací program obsahující jednotlivé vzdělávací kurzy.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery, a to společnostmi LEGRO PLUS s.r.o. a AUDISO a.s.. V rámci projektu se vzdělávají i zaměstnanci, kteří vzhledem ke svému věku mají ztížené uplatnění na trhu práce - starší 50 let.

Zaměstnanci se budou účastnit těchto vzdělávacích kurzů: školení anglického a německého jazyka, účetnictví, obchodní/prodejní dovednosti, prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, asertivity, IT dovednosti, vedení lidí, auditor systému managementu bezp. informací, auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uživatelské dovednosti vedoucích auditorů při práci na SW CRM, interní auditor, krizový management, právní minimum (vymáhání pohledávek), finanční analýza, procesní řízení, analýza kritických bodů, benchmarking, brainstorming, mentoring, jak porozumět účetním výkazům, mzdová problematika, personalistika, strategie vyjednávání, mezinárodní svařovací inženýr, mezinárodní svařovací technolog.

S realizací projektu jsme začali 1.2.2011 a jeho ukončení je plánované na 31.1.2013.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Aktuality projektu

Datum Popis
04/2011 Realizace VŘ na dodavatele měkkých dovedností a odborných vzdělávacích kurzů
05/2011 Realizace VŘ na dodavatele vzdělávacích kurzů Aj a Nj
průběžně Řízení projektu, schůzky projektového týmu
průběžně Řízení projektu, komunikace s externím administrátorem
průběžně Práce na publicitě projektu
průběžně Realizace kurzů Aj a Nj (05/2011 - 01/2013)
05 + 07/2011 Realizace kurzu Obchodní dovednosti
07/2011 Realizace kurzu Prezentační dovednosti
08/2011 Realizace kurzu Komunikační dovednosti
08/2011 Odevzdání průběžné monitorovací zprávy 2/2011
08 - 10/2011 Realizace kurzu Mezinárodní svářečský inženýr
10/2011 Realizace kurzu Vedení lidí
10 + 11/2011 Realizace části kurzu Auditor systému managementu bezpečnosti informací
10 + 11 + 12/2011 Realizace části kurzu IT dovednosti
01 + 02/2012 Realizace kurzu Procesní řízení
02/2012 Realizace kurzu Mentoring
02/2012 Odevzdání průběžné monitorovací zprávy 3/2012

03/2012

Dokončení realizace kurzu IT dovednosti

03/2012

Dokončení realizace kurzu Auditor systému managementu bezpečnosti informací

04/2012

Realizace kurzu Strategie vyjednávání
04 - 06/2012 Realizace kurzu Účetnictví
05 - 06/2012 Realizace kurzu Mzdová problematika
05 - 07/2012 Realizace kurzu Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
07/2012 Realizace kurzu Právní minimum (vymáhání pohledávek)
08/2012 Realizace kurzu Uživatelské dovednosti vedoucích auditorů při práci na SW CRM
08/2012 Odevzdání průběžné monitorovací zprávy 4/2012
09/2012 Realizace kurzu Krizový management
09/2012 Realizace kurzu Personalistika
09 - 10/2012 Realizace kurzu Analýza kritických bodů
10 - 11/2012 Realizace kurzu Benchmarking, Brainstorming
11/2012 Realizace kurzu Finanční analýza
11/2012 Realizace kurzu Jak porozumět účetním výkazům
12/2012 Realizace kurzu Interní auditor
01/2013 Ukončení projektu, příprava na závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu
... ...
... ...